2020 – Duncan Kenzie

Bro. Duncan Kenzie – Considering Christ

Christ as a Mediator
Class 1 – 45:35 – 39.7 MB

Christ as High Priest
Class 2 – 50:43 – 20.7 MB

Christ as Judge
Class 3 – 50:06 – 20.1 MB

Christ as King
Class 4 – 43:43 – 18.5 MB

Christ as Savior
Class 5 – 45:55 – 19.1 MB